privacyverklaring

Fablo Tennishal BV, gevestigd aan Marcelisvaartpad 11 2015 CS Haarlem, vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten en de bezoekers van de website belangrijk.

Persoonsgegevens van gasten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Fablo Tennishal houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgevingen.

Contactgegevens:

Fablo Tennishal BV
Marcelisvaartpad 11
2015 CS  Haarlem
023-5100537

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fablo Tennishal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

De Fablo Tennishal verzamelt persoonsgegevens in onder meer de volgende situatie:

 • De persoonsgegevens die worden ingevuld in een inschrijf-/interesseformulier
 • Wanneer er contact wordt opgenomen met ons, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;
 • De website wordt bezocht;
 • Wanneer er wordt aangemeld voor een digitale nieuwsbrief;
 • Wanneer er wordt ingeschreven voor een toernooi;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fablotennishal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fablo Tennishal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van toernooien
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fablo Tennishal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fablo Tennishal) tussen zit. Fablo Tennishal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeem/pakketDoel
Toernooi.nlInschrijven/plannen van toernooien
I-reservationSoftware om banen te boeken
KingBoekhoudsysteem
SmartBulbContract reserveringen
MailchimpVerzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fablo Tennishal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens voorBewaartermijn
NieuwsbriefTotdat u uitschrijft
Toernooien5 jaar na uw laatste deelnamen
BaanhuurJuridische bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Fablo Tennishal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fablo Tennishal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fablo Tennishal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fablo Tennishal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fablotennishal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fablo Tennishal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fablo Tennishal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fablotennishal.nl

Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy policy kan je vinden op www.fablotennishal.nl wij adviseren om kennis te nemen van het privacy policy op de Website, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.

Datum: 7 augustus 2023
Versie 2023.01