Baanhuurvoorwaarden

Artikel 1 Duur overeenkomst

1.       Huurder huurt gedurende het winterseizoen 2019/2020 beginnende op dinsdag 1 oktober 2019 en eindigende op dinsdag 31 maart 2020 één of meerdere tennisbanen per week die zich bevinden in de bloembollenhal van verhuurder aan het Marcelisvaartpad te Haarlem.

2.       Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum, zonder dat opzegging is vereist, tenzij schriftelijke verlenging is overeengekomen.

3.       De verlenging geldt voor eenzelfde duur als oorspronkelijke overeengekomen en geschiedt onder dezelfde voorwaarden.

 

Artikel 2 Het gehuurde 

Dit artikel geeft de tijd en baan van de overeenkomst aan.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de huurder 

1.       Huurder dient het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken om hierop te tennissen.

2.       Gebruik dient te geschieden met inachtneming van de voorschriften, gedrags- en huisregels van de verhuurder. Huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden.

3.       Huurder is verplicht schone tennisschoenen te dragen, zonder opgelegd profiel in de zool.

4.       Huurder zal voor 1 oktober 2019 aan verhuurder een lijst doen toekomen, voorzien van namen van alle introducés die toestemming van huurder van het gehuurde gebruik kunnen maken. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde door derden, die niet op de lijst staan vermeld te laten gebruiken, tenzij verhuurder uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft gegeven.

5.       Slechts met schriftelijke toestemming van verhuurder is het toegestaan andere dan de aan de tennishal verbonden tennisleraren les te laten geven.

 

Artikel 4 Huurprijs en betaling

1.       De huurprijs voor het gebruik van het gehuurde gedurende de overeengekomen periode zal door huurder voor 1 september 2019 worden voldaan door storting op banknummer NL19ABNA0419575561 bij de ABN AMRO te Haarlem of op banknummer NL47INGB0004574955 bij de ING, in beide gevallen ten name van: Fablo Tennishal B.V. te Overveen, of door afgifte van een éénmalige machtiging*.

2.       De huurprijs is en blijft door huurder aan verhuurder verschuldigd ook als geen gebruik van het gehuurde wordt gemaakt.

3.       Indien binnen de gestelde termijn niet volledig is betaald, is huurder aan verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de huurprijs. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4.       Indien na aanmaning door verhuurder betaling alsnog uitblijft, is verhuurder bovendien gerechtigd aan huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.      

5.       Bij uitblijven van volledige betaling door huurder, is verhuurder naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel huurder hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

6.       In afwijking van artikel 1 lid 3 van deze huurovereenkomst is verhuurder gerechtigd de huurprijs na ommekomst van de huurperiode te verhogen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.       Huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade. Schade dient direct na ontstaan c.q. constatering aan verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

2.       Huurder is aansprakelijk voor vernieling of beschadiging door hem/haar of zijn/haar introducés veroorzaakt aan eigendommen van verhuurder.

3.       Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder “overmacht” wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van verhuurder zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van verhuurder of dreiging van deze e.d. omstandigheden bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d. en overige zwaarwegende redenen aan de zijde van verhuurder.

4.       Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke door huurder en/of introducés wordt geleden gedurende het gebruikmaken van het gehuurde of op de  toegangswegen daarheen tenzij de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste  roekeloosheid van de verhuurder of haar leidinggevend personeel op directieniveau of  indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

5.       Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van  verhuurder voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.       Indien verhuurder aansprakelijk is voor door huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van verhuurder niet uitkeert of schade niet onder een door verhuurder besloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Tijdens het tennisseizoen zal de hal gedurende één week gesloten zijn. Voor het seizoen 2019/2020 zal dit zijn van 24 december 2019 vanaf 16.00 uur tot en met 1 januari 2020. Gedurende deze periode heeft verhuurder zelf de beschikking over het gehuurde en is huurder niet gerechtigd om van het gehuurde gebruik te maken.

 

Artikel 7 toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.